Eğitim öğretim materyali özellikleri

0

Erişilebilirlik (Accessibility)
Eğitim öğretim materyaline belirli bir konumdan erişilebilir ve Eğitim öğretim materyali kolaylıkla birçok noktaya yayımlanabilir (McGreal ve Roberts, 2003). Bu erişimi sağlamak için bilgisayara ve internete erişim zorunludur (Smitha & Gayatri, 2008). Eğitim öğretim materyali kolay erişim için üstveri standartları kullanılarak indekslenir (Rehak & Mason, 2003: 23). Öğrenme nesnelerinin belirli standartlara sahip olması erişilebilirliğin her yerden sağlanabilmesi bakımından önem taşımaktadır (Di Iorio vd., 2006). Eğitim öğretim materyali kolay erişilebilir olması, onların öğrenme ve öğretme ortamlarında kullanılması

Öğrenme Materyallerinin Tekrar Kullanılabilirliği

0

Öğrenme Materyalleri sahip oldukları birtakım özellikleri ön plana çıktığı için o özelliği içinde barındıran isimlerle anılmışlardır. Bunlardan bir tanesi de ‘tekrar kullanılabilir öğrenme nesneleri’ terimidir (Cisco Systems, 2001). Öğrenme Materyalleri bahsedilen her ortamda, genellikle onların tekrar kullanılabilir olma özelliğine sahip olmaları ön plana çıkmaktadır. ÖN’ün tanımları dikkate alındığında, bu tanımların çoğunda ÖN’ün tekrar kullanılabilirlik
özelliğinin vurgulandığını fark edebiliriz. Tekrar kullanılabilirlik “öğrenme nesnesinin farklı öğrenme bağlamlarında kullanılabilme kabiliyeti” dir (Cochrane, 2007: 2597).

Öğrenme Materyalleri Maliyeti

0

Öğrenme materyallerinin genellikle kısa bir raf süresi vardır (Liber, 2005) ve öğrenme için materyal hazırlamak ciddi maliyet gerektirir. ÖN’ün ekonomik getirileri ise onların farklı öğretme ortamlarında kullanımını destekleyen ve teşvik eden bir faktör olup, pek çok araştırmacı için son derece önem arz etmektedir. ÖN’ün tekrar kullanılabilirlik, hızlı üretilebilirlik ve kolay güncellenebilirlik gibi özellikleri, ÖN hazırlama maliyetini düşürür (Weller, 2004: 297), nesnenin tekrar kullanımında oluşturma maliyetini her defasında azaltır (Duncan, 2003a) ve materyal hazırlama sürecini ciddi maddi külfetlerden kurtarır.

Öğrenme Nesnesi Tanımları

0

Son yıllarda üzerine hatırı sayılır sayıda çalışmaların var olduğu ve var olacağı oldukça muhtemel olan ÖN’lerin herkes tarafından kabul gören bir tanımlamasının olmasını beklemek son derece normaldir. Fakat, literatüre bakıldığında oldukça fazla sayıda tanımlar olduğu (ör : Agostinho, Bennett, Lockyear & Harper, 2004; Butson, 2003; Friesen, 2001; Gibbons vd., 2000; Littlejohn, 2003; McGreal , 2004; Metros, 2005) ve şu an için herkesin onayladığı ortak bir tanımın var olmadığını görmek şaşırtıcıdır. Hatta daha da netleştirmek gerekirse “pratik tasarım ve uygulamadan ziyade çoğu araştırma öğrenme nesnesinin tanımları üzerine yoğunlaşmıştır” (Cochrane, 2007: 2602) ve “ yapılan çoğu tanımdaki ortak nokta tanımların öğrenme nesnesinin neye benzediğinden çok onların nasıl oluşturulduğuna, kullanıldığına ve saklandığına odaklandığıdır (Smith, 2004: 1).

Öğrenme Nesneleri

0

Günümüzde bilgisayar teknolojisinin ve İnternet’in eğitim ortamlarında öğretimi desteklemek amacıyla kullanımı ve kullanım çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. LeLoup ve Ponterio (1997) yabancı dil öğretmenlerinin öğrencilerinin daha iyi öğrenebilmeleri için otantik materyallere ulaşmak için arayış içerisinde olduğunu belirtmektedir. Eğitim teknolojisinin eğitime sunduğu materyallerden biri de son zamanlarda adından en çok bahsedilen ve üzerine oldukça fazla sayıda araştırma yapılan öğrenme nesneleridir. Ballantyne ve Knowles’ a göre (2007: 363) “son on yılda, öğrenme nesneleri kavramı ve öğrenme nesne ambarları artan dijital kaynaklar ihtiyacı sebebiyle evrim geçirmektedirler”. Öğrenme nesnesi terimi ilk olarak kullanılmasından bu yana süreç içerisinde pek çok terimle anılmış ve sonunda gittikçe öğrenme nesnesi terimi üzerinde bir uzlaşmaya varılmış gibi gözükmektedir.

İnternet’ten İngilizce Öğretmek ve Öğrenmek

0

Teknoloji her geçen gün daha da gelişmekte ve insanoğlunun hizmetine yeni yeni olanaklar sunmaktadır. Doğal olarakta bu gelişmelerin eğitim dünyasında da bir takım yansımaları olmaktadır. UE’de internetin kullanılması, yabancı dil öğretim ayağına da yansımaktadır. Web tabanlı yabancı dil eğitiminde de teknolojinin gelişimine paralel olarak çeşitli teknolojiler verilen eğitimin kalitesini ve etkililiğini artırmak için benimsenmektedir. Her geçen gün teknolojinin değişimi UE’de web tabanlı eğitime ve dolayısıyla da yabancı dil öğretimine yeni eğitim materyalleri eklemektedir. UE’de teknolojinin gelişimine paralel olarak verilen eğitim kalitesini arttırmak adına kullanılan materyallerden bir tanesi de üzerinde son zamanlarda çok sayıda araştırmalar yapılan ÖN’dür. Literatüre bakıldığında yabancı dil eğitimi üzerine hazırlanan öğrenme nesneleri ve bu nesnelerin etkililiğinin araştırıldığı uygulamaya dönük çalışmaların sayısı çok az ve yetersizdir.

Uzaktan Eğitim Nedir?

0

Günümüzde teknolojik gelişmeler özellikle son 20 yılda çok büyük bir ivme kazanmıştır. Neredeyse her alanda teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmak için kullanıldığı açıkça görülmektedir. Eğitim de bu alanların en başında gelenlerinden bir tanesidir. Küreselleşen dünyada öne çıkabilmek için insanları çağın şartlarına ve gereksinimlerine göre eğitmek daha da önemli hale gelmiştir. Eğitim dünyasındaki ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları karşılama noktasında beklentiler her geçen gün değişmektedir. Bu beklentilere cevap vermede her geçen gün daha da gelişen teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmak haliyle kaçınılmaz bir hal almıştır. Bir başka deyişle teknoloji eğitim ve öğretimin daha iyi bir noktaya taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır (Bahçeci, 2011).

İki Dilli Dil Edinci ve Çeviri Edinci

0

Gündelik deneyimlerden hareketle, ikinci bir dilde belirli düzeyde bir yeterliliğe
sahip olmanın, çeviri yapabilme dolayısıyla çeviri edincine sahip olmakla
özdeşleştirilebileceğini söylemek mümkündür. Çeviri ile doğrudan bağlantısı
bulunmayan aktörlerin bu fikre yatkın olduğu öne sürülebilir. Ancak, Eser’in
belirttiği üzere, çeviri edinci kavramı özellikle çeviri eğitimi bağlamında,
çeviribilimin ve çeviri eğitiminin değişen paradigmaları doğrultusunda çok bileşenli
olarak yeniden tanımlanmıştır.

Mine Yazıcı’nın Yazılı Çeviri Edinci Modeli

0

Mine Yazıcı, çeviri eğitimine kuramsal bir yaklaşımla başlayarak, çeviri
kuramlarının tarihsel gelişimine eşdeğerlik bağlamında yer verdiği, çeviride bilişsel
işlemleri betimleyerek özel alan çevirisi ve bilgi kaynaklarını derlediği çalışmasında
çeviri edincine değinmektedir. Yazıcı, Yazılı Çeviri Edinci adlı eserinin amacını
çeviri edincini geliştirmek olarak tanımlar.

Çeviri Edinci Modelleri

0

1990’lardan sonra bilgi teknolojileri ve küresel iletişim alanlarında yaşanan
gelişmeler çeviri piyasasının taleplerini ve çeviri etkinliğini geniş ölçüde etkileyerek,

Çeviribilim araştırmalarının da yönünü değiştirmiştir. Değişen koşulların yarattığı
gereksinimleri dikkate alan çeviri araştırmacıları, bir çevirmenin sahip olması
gereken temel nitelikleri ortaya koymak üzere çeviri edinci üzerine betimleyici
çalışmalar ortaya koymuşlardır. Eser’e göre çeviri edinci üzerine araştırmalar üç
temel noktada toplanır bunlar; çeviri edincini ve kapsadığı alt edinçleri tanımlamaya
yönelik araştırmalar, çeviri eğitimin nihai hedefi olarak çeviri edincini kazandıracak
şekilde yapılandırılmasını hedefleyen çalışmalar ve son olarak da çeviri edincinin
değerlendirilmesi üzerine araştırmalar olarak sıralanabilir.