Eğitim öğretim materyali özellikleri

0
2899

Erişilebilirlik (Accessibility)
Eğitim öğretim materyaline belirli bir konumdan erişilebilir ve Eğitim öğretim materyali kolaylıkla birçok noktaya yayımlanabilir (McGreal ve Roberts, 2003). Bu erişimi sağlamak için bilgisayara ve internete erişim zorunludur (Smitha & Gayatri, 2008). Eğitim öğretim materyali kolay erişim için üstveri standartları kullanılarak indekslenir (Rehak & Mason, 2003: 23). Öğrenme nesnelerinin belirli standartlara sahip olması erişilebilirliğin her yerden sağlanabilmesi bakımından önem taşımaktadır (Di Iorio vd., 2006). Eğitim öğretim materyali kolay erişilebilir olması, onların öğrenme ve öğretme ortamlarında kullanılması yaygınlaştıracaktır.
Ortamlararası Çalışabilirlik (Interoperability)
Belli bir platform için hazırlanan öğrenme materyalleri, teknolojik sistemlerdeki üretimsel değişikliklere ayak uyduramayabilir (Liber, 2005). Bu durum, belirli bir platform ya da sistem için hazırlanan öğrenme materyalinin teknolojideki değişiklikler sebebiyle kullanılamamasına ve yeniden üretilmesine neden olur. Dolayısıyla, sistemdeki en ufak bir değişiklik bile hazırlanan materyalin artık kullanılamayacak olmasına sebep olabilir. Nesneye dayalı yaklaşımda, nesneler birbirlerinin yerine fazla çaba ve maliyet gerektirmeksizin kullanılabildiği (McGreal & Roberts, 2003) ve başka sistemler arasında çalışmayı garanti ettiği için (Longmire, 2000) söz konusu yeniden üretme külfeti ortadan kalkar. Burada amaç hazırlanan öğrenme nesnelerinin üretici ya da öğretim yönetim sistemi fark etmeksizin birbirleriyle uyumlu bir biçimde çalışabilmesidir (De Sallas & Ellis, 2006). Eğitim öğretim materyali’leri ortamlararası çalışabilir yapmak önemli bir amaçtır (Boyle, 2003, parag. 1). Eğitim öğretim materyalilerin ortamlararası çalışabilirliği arttıkça; onların kullanımı daha da artacaktır (Campbell, 2003: 44). Ayrıca ortamlararası çalışabilirlik Eğitim öğretim materyali’lerin çok daha fazla tekrar kullanılmaları için oldukça mühimdir (Duval & Hodgins, 2003).
Uyarlanabilirlik (Adaptibility)
Eğitim öğretim materyali, her bir öğrenenin bireysel ihtiyaçlarına yönelik öğrenme deneyimleri sunmayı amaçlar (Nurmi & Jaakkola, 2006b) ve bireysel ve durumsal ihtiyaçlara uyarlanabilir (McGreal & Roberts, 2003). Bireylerin ve durumların kendine özgü ihtiyaçları, öğrenilecek konunun içeriğinin bu ihtiyaçlara göre özel olarak tasarlanması gerekliliğini ortaya çıkarır. Böyle bir durum, daha önceden belirlenmiş ihtiyaçlara ve hedef kitleye göre tasarlanmış olan materyalin eskimesi ve yeni ihtiyaçlar ve olası yeni hedef kitleler için kullanılamaması durumunu doğurur. Yeni ihtiyaçlar ve yeni bir hedef kitle; yeni tasarımlar yani emek, zaman ve para olarak karşımıza çıkar. Eğitim öğretim materyali’ün uyarlanabilirliği, farklı tasarlanmış Eğitim öğretim materyalleri, ihtiyaç duyulan seviyede yeniden birleştirerek; içeriklerin bireyselleştirilmesi potansiyelini en üst düzeye çıkarır (Longmire, 2000), ve böylece tekrar tekrar materyalin bireysel ve durumsal ihtiyaçlara göre uyarlanma külfetini ortadan kaldırır. Eğitim öğretim materyali’ün bireysel ihtiyaçlara etkin bir biçimde cevap verebilmesi, yani kolay bir şekilde uyarlanabilmesi, Eğitim öğretim materyali sunduğu bu avantajı daha da önemli bir hale getirir. Çünkü bireyler ve kurumlar için, Eğitim öğretim materyali’ün ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanabilmeleri; onları daha cazip, tercih edilebilir ve etkili hale getirir.
Modülerlik-Parçalı Yapı ( Granularity )
“Modülerlikten kasıt öğrenme nesnelerinin boyutudur” (Griffits vd., 2007) ve “öğrenme nesnelerinin boyutu tekrar kullanılabilirlikte başarı sağlamak için son derece önemlidir (Polsani, 2003:6). Diğer bir deyişle modülerlik “öğrenme nesnelerinin paylaşılabilmesi ve tekrar kullanılabilmesi için gerekli bir durumdur” (Duncan, 2003b: 12). Collis ve Strijker (2004) granülerliği organizasyonlara göre değişen bir anlama sahip öğrenme nesneleri ile ilgili bir konu olarak ifade etmişlerdir. Eğitim öğretim materyali’ ün tekrar kullanılabilmesi için Eğitim öğretim materyali’ ün parçalara ayrılabilir yapısı onun farklı amaç ve ihtiyaçlar doğrultusunda biraya getirilerek daha geniş bir içeriğe dönüştürülebilmesini sağlar. Bir kitapçıdaki tüm kitapları almak yerine bir kitabı; hatta mümkün olsa farklı kitaplardan farklı bölümleri ve hatta tek bir sayfasını almak ve onu kullanmak isteyebiliriz (Duncan, 2003b: 13-14) (Bkz: Şekil 3 ). Duncan’ın yaptığı bu benzetme gayet yerindedir. Çünkü bir derste öğrenmeyi sağlamak için bütün, geniş ve birbirine bağlı olarak hazırlanmış olan bir öğrenme materyalinin, diğer bir derse ya da öğrenme ortamına aktarılması ihtimali çok düşük olacaktır. Bu da yeni ders ya da öğrenme ortamı için tekrar yeni bir materyal hazırlama gerekliliğini ortaya çıkaracaktır.

CEVAP VER