İnternet’ten İngilizce Öğretmek ve Öğrenmek

0
1879

Teknoloji her geçen gün daha da gelişmekte ve insanoğlunun hizmetine yeni yeni olanaklar sunmaktadır. Doğal olarakta bu gelişmelerin eğitim dünyasında da bir takım yansımaları olmaktadır. UE’de internetin kullanılması, yabancı dil öğretim ayağına da yansımaktadır. Web tabanlı yabancı dil eğitiminde de teknolojinin gelişimine paralel olarak çeşitli teknolojiler verilen eğitimin kalitesini ve etkililiğini artırmak için benimsenmektedir. Her geçen gün teknolojinin değişimi UE’de web tabanlı eğitime ve dolayısıyla da yabancı dil öğretimine yeni eğitim materyalleri eklemektedir. UE’de teknolojinin gelişimine paralel olarak verilen eğitim kalitesini arttırmak adına kullanılan materyallerden bir tanesi de üzerinde son zamanlarda çok sayıda araştırmalar yapılan ÖN’dür. Literatüre bakıldığında yabancı dil eğitimi üzerine hazırlanan öğrenme nesneleri ve bu nesnelerin etkililiğinin araştırıldığı uygulamaya dönük çalışmaların sayısı çok az ve yetersizdir.
ÖN’ün web tabanlı eğitim yoluyla yabancı dil öğretiminde kullanılması öğretilecek içeriği somutlaştırdığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve zenginleştirdiği gibi olası gerekçelerle dil öğrenimini daha verimli hale getireceği düşünülmektedir. Literatürde, ÖN ile ilgili çok sayıda çalışma yer almasına rağmen, bu çalışmaların büyük bir kısmı ÖN’ün tanımı, standartları ve pedagojik yönü gibi teori bazında araştırmalardır. ÖN’ün öğrenmedeki etkililiğine dair uygulamaya ve pratiğe dönük çalışmalar teoriye ayrılan çalışmalarla kıyaslandığında oldukça az sayıdadır. Uygulamaya dönük az sayıdaki çalışmaların da daha çok matematik, fizik ve kimya gibi fen bilimleri alanında olduğu görülmektedir. Dünyada ÖN’lerin barındırıldığı nesne ambarlarındaki yer alan öğrenme nesneleri bakımından da yabancı dil için hazırlananlar söz konusu olduğunda ciddi bir eksiklik vardır. Bu yönüyle araştırmamıza ait oluşacak veriler ve ortaya çıkacak sonuçların, ÖN uygulamasına dönük az sayıdaki çalışmaya anlamlı katkılar sağlayacağı ve yabancı dile (bu çalışmada İngilizce) yönelik bu araştırmanın fen bilimlerinde yoğunlaşan uygulamaya dönük önceki araştırmalara yeni bir boyut katacağı düşünülmektedir.
Web tabanlı yabancı dil öğretiminde ÖN’lerin öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrencilerin ÖN’e karşı tutumlarına etkisini belirlemek önemlidir. Çünkü olumlu yönde ortaya konulacak bir etki, bu öğretim türünde ÖN’lerin kullanılmasının yolunu açacak ve ÖN’ün genellikle literatürde dile getirilen teknik özelliklerinin sağladığı avantajlarının yanı sıra; öğrenmeyi kolaylaştırması, zenginleştirmesi ve somutlaştırması gibi olası yönlerini de uygulamalı olarak ortaya çıkaracaktır.
Yabancı dil bilmek, küreselleşen dünyada önemli bir konudur. Mekândan bağımsız olarak yabancı dil öğrenmek, günümüzde hayatın yoğunluğu düşünüldüğünde, geleneksel yüz-yüze yabancı dil eğitim olanağına sahip olmayan bireyler için son derece caziptir. Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin her geçen gün artan sayısı dikkate alındığında, bu kitlelerin eğitimini geleneksel ‘dört duvar’ eğitimiyle gerçekleştirmek oldukça zorlaşmakta hatta herkese aynı anda bu eğitimi vermek imkânsızlaşmaktadır. Bu noktada yabancı dilin web aracılığıyla verilmesi etkin bir alternatif oluşturmaktadır. Bu araştırma web tabanlı verilen yabancı dil öğretiminin (WTYDÖ) içeriğinin ÖN’lerle zenginleştirilerek daha etkili hale getirilmesi olasılığı ile önem arz etmektedir.

Web tabanlı yabancı dil öğretiminde verilen eğitimin kalitesini arttırmak bu eğitim modelinin etkililiğini de arttıracak ve bu şekilde yabancı dil öğrenenlerin gördüğü faydayı en üst düzeye çıkaracaktır. Web tabanlı eğitimde kaliteyi artırmak uygun teknolojik yeniliklerin bu eğitim ortamına entegrasyonuyla mümkün olacaktır. Bu noktada ÖN’ün, literatürde sıkça yer alan sahip olduğu özellikleri ve dolayısıyla sunduğu avantajlarıyla web tabanlı verilen yabancı dil eğitiminin kalitesini arttırmada yararlı olacağı düşünülmektedir. ÖN’ün entegre edildiği web tabanlı yabancı dil eğitimi (WTYDE), daha etkili ve verimli bir yapıya dönüşecek ve bununla birlikte değeri de artacaktır.
WTYDE’ye ÖN’lerin entegre edilmesinin verilen eğitimin etkililiğini ve kalitesini arttıracağı düşünülmektedir. MEB’in öğrenme nesnelerinin yaygınlaştırılması konusunda yaptığı çalışmalar ve bu doğrultuda düzenlediği yarışmalarda öğrenme nesnelerine verilen önemin bir göstergesidir (MEB, t.y.). Ayrıca araştırmanın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu yeni öğretim programı doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili bir biçimde kullanılması kapsamında da önem arz etmektedir.

CEVAP VER