İşlevsel İki Dillilik

0
513

Dilsel etkinlik, dil kesitine (register göre farklılık gösterebilir. Örneğin, bireylerin
gündelik dil kullanımları, akademik dil kullanımlarından hem sözlük hem de söz
eylemi olarak ayrışır. Tek dilli bireylerin dilin farklı işlevlerine göre farklı düzeyde
dil kullanımı göstermesi durumu iki dilli bireyler için de geçerlidir. Appel ve

Muysken pek çok topluluğun birden fazla dil konuştuğunu ve bu topluluklarda iki
dilliğin istisna değil norm olduğunu belirtir ve iki dilin işleyebilmesinin dilleri
konuşan bireyler için bir dizi norm ve diller için işlevsel ayrışma gerektirdiğini öne
sürer. Beardsmore’a göre ise iki dilli bireyin dilleriyle toplumda hangi işlemleri
yaptığı sorusu işlevsel iki dillilik kavramını gündeme getirir. Beardsmore’un
minimalist işlevsel iki dillik tanımında bireyin ikinci bir dilde kısıtlı dilbilgisi ve
sözcük bilgisiyle belirli dilsel işlevleri yerine getirebilmesi yeterlidir. Maksimalist
tanımda ise birey ikili bir dilsel ortamda dilsel işlevlerin tamamını doyurucu bir
biçimde gerçekleştirebilmelidir Skuttnab – Kangas’a göre diller arasında iş
bölümü şeklinde tanımlanabilecek işlevsel ayrışma, toplumsal düzeyde bir
kavramdır. Ancak bireyin iki dili de eşit düzeyde gelişmiş olsa bile, toplumun diller
arasında yaptığı bu işlevsel ayrım zamanla bireysel düzleme de yansıyacaktır
Gümüşoğlu’na göre ise bireyin duruma uygun dile uyum sağlamasına neden olan pek
çok etken vardır. Sosyal çevre, dilsel içerik, konuşulan kişi interlocutor) gibi bu
etkenler iki dilliliğin işlevsel olarak şekillenmesine yol açabilir. Değişen dile birey de
uyum sağlar. Bireyin bunu başaramaması iletişimi için çevirmen/aracıya mecbur
kalmasına, sosyal yaşamdan çekilmesine ya da toplum tarafından dışlanmasına neden
olabilir. Bu da bireyin sosyal alandaki konumunu belirler. Gümüşoğlu’na göre
“çiftdillilik” (diglossia) ve “domain” bu olgudaki en önemli iki etkendir

CEVAP VER