Ana Sayfa Blog Sayfa 4

Birinci Dil Edinimi

0

Birinci dil edinimi herhangi bir dili konuşabilen bütün bireylerin yaşadığı bir
süreçtir. Bu süreç, bireyin hatırlayabileceği anıların öncesinde gerçekleşen bir durum
olduğundan ancak dışarıdan gözlemlenebilir. Fromkin v.d.’e göre bebeklerin dili
tümce ezberleyerek edinmediği açıktır. Herhangi bir dilbilgisi dersi ya da dil
öğretmek için özel bir çabaya ihtiyaç duymaksızın, karşılaştıkları dilin kurallarını
zihinlerinde yapılandırırlar. Bütün dünyada farklı kültürel ve sosyal şartlar altındaki
çocuklar, sınırlı bir zaman içerisinde benzer, genel geçer gelişim süreçlerinden
geçerek dili edinirler, işitme engelli çocuklar da sesli dili öğrenen çocukların geçtiği
süreçlerden geçerek işaret dilini edinirler.

Psikolojik Gelişim ve Dil Edinimi

0

Dil ediniminin zihin içerisinde nasıl gerçekleştiği dil edinimi ile ilgili tartışmaların
temel sorularından biridir. Bu konudaki çalışmalar, dilbilim, psikoloji ve eğitim
bilimleri alanlarını yakından ilgilendirir. Dil edinimi araştırmalarında L1 edinimi
bebeklerde birinci dil edinimini, L2 edinimi yabancı dil olarak ikinci dil edinimini
anlatırken kullanılır, Meisel ise buradan yola çıkarak L1 ve L2’nin aynı anda
öğrenildiği durumları açıklamak için “(2)L1 – iki dilli birinci dil edinimi”
kullanılmaktadır. Meisel, bütün bu kategorilerde gözlemlenen ikinci dil edinimi
süreçlerinin birbirinden farklı olabileceğini öne sürer ve bu savların yapılacak saha
çalışmalarınca desteklenmesi gerektiğini belirtir.

Biyolojik Gelişim ve Dil Edinimi

0

İnsanının bütün bilişsel işlevlerinin gerçekleştiği beyin ve insan bedenin dil
ediniminin fiziksel süreçlerini ilgilendiren diğer birimleri üzerine araştırma ve
tartışmalar dil edinimi ve kullanımını neyin mümkün kıldığını ortaya çıkaramaya
çalışır. Özellikle ikinci dil edinimi konusunda biyolojik etkenler detaylı olarak
incelenmiştir.

Dil Edinimi

0

Dil olgusunun varlığını sürdürebilmesi, genelde toplulukların özelde de bireylerin
nesilden nesle dili oluşturan ögeleri aktarmasına bağlıdır. Bu aktarım işi ancak dil
edinimi ile mümkündür. Sağlıklı insanların doğuştan sahip oldukları yeti, girdilerle
beslendiğinde dil edinmeleri kaçınılmazdır. Dili bireyin anlayıp kullanabilmesine
olanak veren bu süreç ise dil edinimi olarak anılır. Dil girdilerine maruz kalan bütün
bireyler bu edinimi sergiler. Dil edinimi, dilbilimin özellikle başka disiplinlerle
işbirliği içerisinde olduğu zengin bir konu alanıdır ve hem çeviri hem iki dillilik
çalışmalarında da yer bulur.

Bireyin Dili

0

“Söz”, toplumsal nitelikli dilden farklıdır ve konuşan bireyin bireysel
düşüncelerini aktarmak üzere dil dizgesini kullanması demektir Huber’e göre
“söz” kavramından anlaşılan bir dili konuşanların, soyut dil dizgesini somut
durumlarda yazılı ya da sözlü olarak kullanmalarıdır.

Dil ve Düşünce İlişkisi

0

Düşünmek, olguları soyutlayarak kavramlaştırmak, bu kavramları adlandırmak ve
aktarmak insanın temel bilişsel eylemleridir. Kavramlar ve adları arasındaki bu ilişki
dilin düşünceyle kesiştiği ilk noktadır. Vardar’a göre dil, bireyin bilincini oluşturan,
bilinçaltının derinliklerine uzanan başlıca insansal işlevdir. İnsansal anlamda düşünce
ve akıl gibi olgular ancak dil ile gerçekleşir. Dil, dünyayı insan aklının egemenliği
altına sokan temel araçtır ve anlatım yöntemidir.

Dilin Doğuşu ve Evrimi

0

İnsan dilinin ve genel olarak insan kültürünün geçmişte hangi evrelerden geçtiğinin
doğrudan gözlemlenemiyor oluşu, özellikle dilin ilk olarak nasıl ortaya çıktığına dair
çeşitli karşıt görüşler yaratmıştır. Saussure’e göre, dil yetisi insanın, diğer canlılardan
farklı bir biçimde evreni algılama biçimini türdeşleri ile paylaşmasını sağlayan,
nedensiz ve uzlaşımsal kurallar dizgesi olan dili yaratmasına izin vermiştir.18
Chomsky’e göre insan beyni bir dil edinmeye planlanmıştır, “dil edinim

Dil Nedir

0

Dünya üzerinde yer alan biyolojik türler içerisinde insan, kendini diğer türlerden
farklı kılan özellikler kazanmış, bu sayede yaşadığı çevreyi anlamlandırarak türünün
lehine değiştirmeye başlamıştır. Bu gelişimin başladığı nokta olan insan beyni,
doğaya hükmetmekteki başarısına koşut olarak daha da gelişmiş ve böylece soyut
düşünme, sorun çözme, fikir üretme ve fikirleri paylaşma, kendini ifade etme ve dil
gibi özelliklerin insanda ileri düzeylerde ortaya çıkmasına olanak vermiştir.

İkidillik Nedir

0

Çeviribilim halen gelişmekteki bir araştırma alanıdır ve çeviri olgusunu farklı
yaklaşımlarla ele alır. “Çeviri” bağlama göre farklı kavramları niteleyebilir, bazen bir
“ürün” olarak değerlendirilen çeviri ifadesi, bazen bir “süreç” olabilir. Ancak her iki
durumda da araştırmalar neredeyse her zaman üründen yola çıkarak gerçekleştirilir.
Bu durum belki de bilimin henüz araştırmacılara insan beyninde yaşanan bilişsel
süreçleri doğrudan izlemeye yardımcı olacak araç ve yöntemleri sunamamasının bir
sonucudur. Çeviri sürecini insan zihninde gerçekleştiği şekliyle, doğrudan ele alacak
bilişsel incelemeler henüz olanaklı olmadığından, araştırmaları dolaylı yöntemlerle
sürdürmek yoluna gidilebilir.

5.sınıf 1.dönem 1.İngilizce Yazılı Sınavı Soruları

1

2014 -2015 EDUCATION YEAR ATTAURK SECONDARY SCHOOL 1st TERM 1st WRITTEN EXAM

1. Aşağıdaki boşluğa seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Ahmet: ………………………………………..
Ayşe: Ankara is the capital of Turkey.

a) What is the capital of Turkey?

b) What is the capital of  France?

c) What the capital of Turkey?

d) What of Turkey is the capital?

2. Where is İstanbul? Sorusuna aşağıdakilerden hangisiyle cevap verilebilir.